Integritetspolicy

Integritets-

policy

Ekonomitjänst

Hantering av personuppgifter (integritetspolicy)


Den 25:e maj 2018 trädde den nya personuppgiftslagen i kraft (GDPR). Ekonomitjänst har anpassat sin hantering av personuppgifter så att den nya lagen efterlevs. Detta dokument beskriver Ekonomitjänsts policy och är avsedd att spridas inom företaget och till de kunder som efterfrågar information om hantering av personuppgifter.

Ekonomitjänst är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som finns i våra register och ska se till att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress till en fysisk person.

De personuppgifter vi samlar in är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, tillgodose och fullgöra de förpliktelser vi har gentemot kunderna.

I många fall hanterar vi även personuppgifter som hör till våra kunders personal. I de fallen är vi personuppgiftsbiträden och du som kund är ytterst ansvarig för att dessa personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Ekonomitjänst begränsar åtkomsten för all kundinformation i våra system så att de bara kan kommas åt av de som verkligen behöver. De som har tillgång till din information är endast de som aktivt arbetar med ditt uppdrag samt teknisk support.

Det gör vi för att du ska känna dig trygg med att inga obehöriga får information som de inte har rätt till och för att du ska veta att ditt ansvar som personuppgiftsansvarig för ditt företag uppfylls. Enklare kontaktuppgifter till dig som kund, såsom faktura- och e-postadress, är tillgänglig för samtliga medarbetare för att underlätta våra kontaktvägar.


Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.


Vidareförmedling av personuppgifter

En del av Ekonomitjänsts uppdrag är i många fall att redovisa delar av den information som finns i våra register för myndigheter. Detta ingår då i det uppdrag som våra kunder gett oss. Därför betraktar vi förfarandet som att det finns rättslig grund för oss att lagra och förmedla dessa uppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag.

Det förekommer fall då Ekonomitjänst lämnar ut personuppgifter till t ex banker, företagets revisor eller andra intressenter. Detta görs endast om vi har ett medgivande från personuppgiftsägaren. Efter att vi lämnat ut uppgifterna är det den som har tagit emot dem som är personuppgiftsansvariga enligt personuppgiftslagen och har att se till att uppgifterna inte används i något annat syfte än de är insamlade för. Hur den tredje parten använder personuppgiften ligger således inte på Ekonomitjänsts ansvar.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part om det inte finns någon av ovannämnda grunder.


Reklamspärr mot direktreklam

Den som är registrerad i ett företag eller en förening har rätt att motsätta sig att sina personuppgifter som finns hos Ekonomitjänst används för direktmarknadsföring, exempelvis våra egna reklamutskick. Vi kallar detta för reklamspärr och det är en rättighet man har enligt personuppgiftslagen. Anmälan om reklamspärr för enskilda personer kan lämnas in via brev eller e-post till info@ekonomitjanst-jan.se.


Rätt att begära information

Om du vill veta vilka personuppgifter som Ekonomitjänst behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. På så sätt kan du en gång per år gratis få skriftlig information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig och icke-komplett information om dig själv.


Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindra oss från att omedelbart radera delar av din data.


Dessa skyldigheter kommer från bokföring och skattelagstiftning, bank och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar då den datan som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.